Informacje prawne

1. Regulamin | Oferta publiczna

Przedsiębiorcza firma STARTA (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 59, lok.6, 81-384, działająca na podstawie wypisu z bazy przedsiębiorców CEIDG nr. 000947358/2022 z dnia 2022-04-06 zarejestrowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP, zwane dalej „Wykonawcą” lub „STARTA”, oferuje zainteresowanej osobie, zwanej dalej „Klientem”, zawarcie umowy – oferta (dalej – Umowa) na informacje poniżej.

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. STARTA świadczy Klientowi usługi informacyjne i doradcze w postaci nauczania na odległość z wykorzystaniem internetu, a także usługi dodatkowe, są testowanie Klienta w systemie testowym na specjalnej stronie internetowej znajdującej się na serwerze STARTA, zapewniającej dostęp do materiałów klasowych i innego rodzaju usług, w tym pomoc w instalacji licencjonowanego oprogramowania, dostęp do profesjonalnych nagrań wideo autorskich treści itp. STARTA wstrzymuje płatność za każdą z wykonanych usług według stawek na stronach STARTA – https://starta.pl/, i innych (zwanych dalej strona/y internetowa). Lista dostępnych kursów wideo, szkoleń (samokształcenie), a także kursów online znajduje się w sekcjach „Szkolenia” i „Nagrania zajęć” na stronach internetowych STARTA. STARTA ma prawo do zmiany nazw sekcji na stronach bez uprzedniego powiadomienia STARTA.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, na terenie którego zarejestrowany jest STARTA, za bezwarunkową akceptację (akceptację) warunków Umowy uważa się zapłatę Zamawiającemu za usługi informacyjne i doradcze świadczone przez STARTA.
2.2. Umowa ta jest umową akcesyjną. Faktem potwierdzającym pełną i bezwarunkową akceptację warunków określonych poniżej oraz akceptację niniejszej oferty publicznej jest przekazanie STARTA drogą elektroniczną lub za pośrednictwem serwisu wsparcia Wykonawcy wniosków o świadczenie usług informacyjno-doradczych oraz ich późniejsze Zapłata. Rejestracja wstępna nie jest wymagana.
2.3. Dokonując czynności zmierzających do przyjęcia niniejszej umowy o ofertę publiczną, klient potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych, ukończenie przez klienta 18 roku życia, a także przysługujące klientu prawo do zawarcia stosunków umownych z STARTA.
2.4. Niniejsza oferta publiczna na świadczenie usług informacyjno-doradczych (zwana dalej Umową) zawierana jest w sposób szczególny: poprzez akceptację niniejszej Umowy zawiera ona wszystkie istotne warunki, bez jej podpisywania przez strony. W przypadku zaakceptowania warunków określonych poniżej, Klientem staje się osoba fizyczna lub oraz spółka realizująca przyjęcie niniejszej oferty (przyjęcie oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w ofercie).
2.5. Niniejsza Umowa ma moc prawną zgodnie z Kodeksem Cywilnym kraju rejestracji Wykonawcy i jest równoznaczna z umową podpisaną przez strony.
2.6. Po otrzymaniu wniosku o świadczenie usług informacyjno-doradczych wszystkie informacje podane we wniosku są podstawą umowy pomiędzy Wykonawcą a Klientem. W takim przypadku za Klienta (stronę umowy) uważa się każdą osobę wskazaną w dokumencie płatności, w imieniu której dokonano płatności na podstawie niniejszej Umowy (płatnik), a jeżeli płatność została dokonana na rzecz osoby trzeciej (i wynika to z płatności lub innego dokumentu urzędowego), wówczas Klientem w ramach niniejszej Umowy jest osoba, na rzecz której dokonano płatności.
2.7. Niniejsza Umowa jest umową wielostronną, na którą składa się przyjęta oferta publiczna oraz jej integralne części w postaci faktur do zapłaty, a także dodatkowa umowa o świadczenie profesjonalnych usług, które Zamawiający (na jego żądanie) może zawrzeć z Wykonawcą, regulamin i postanowienia zawarte w serwisie / stronach internetowych STARTA.
2.8. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którąkolwiek klauzulą ​​niniejszej oferty, sugerujemy odmowę przyjęcia umowy oferty i zawarcie z Wykonawcą dodatkowej Umowy o świadczenie usług profesjonalnych lub innej umowy na życzenie Klienta.
2.9. Przewidywany termin realizacji usług w dniah roboczych to od 2 do 4 godzin, ale nie póznej niż następny dzień roboczy.

2A. UŻYWANE TERMINY

W ofercie publicznej używane są następujące terminy w następującym znaczeniu:

2A.1. Wykonawcą jest Firma Przedsiębiorcza STARTA (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 59, lok.6, 81-384, działająca na podstawie wpisu z bazy przedsiębiorców CEIDG nr №000947358/2022 z datą wpisu 2022-04-06.
2A.2. Przyjęcie oferty – pełna i bezwarunkowa akceptacja warunków oferty poprzez wykonanie przez Zamawiającego czynności wyrażających zamiar skorzystania z usług Wykonawcy w celu otrzymywania usług informacyjno-doradczych oraz dostępu do materiałów informacyjno-doradczych na stronach internetowych Wykonawcy.
2A.3. Serwisy – otwarte do bezpłatnego wglądu, publicznie dostępne zasoby będące własnością Wykonawcy, które znajdują się w Internecie pod adresem https://starta.pl/, a także wszelkie inne odrębne domeny-subdomeny/usługi, które znajdują się w głównej domenie, za pośrednictwem których realizowane są usługi konsultingowe oraz zapewniany jest dostęp do informacji i materiałów konsultacyjnych Wykonawcy.
2A.4. Umowa ofertowa – umowa pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem serwisu, który w przypadku sporządzenia aplikacji w serwisie stał się Klientem na świadczenie usług doradczych oraz zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i konsultacyjnych stron internetowych (zob. pkt 2A.3), co skończy się przyjęciem oferty.
2A.5. Klient - użytkownik, który przyjął ofertę, a tym samym jest Klientem usług STARTA w ramach zawartej umowy ofertowej.
2A.6. Użytkownik – osoba – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisach, lub niezarejestrowany gość (gość), który udał się na jedną ze stron STARTA w celu uzyskania informacji do użytku osobistego, a w kolejnym stał się Klientem, jeżeli jest zainteresowany Usług Wykonawcy, oraz wypełnił odpowiedni formularz zgłoszeniowy lub skontaktował się z obsługą.
2A.7. Zamówienie – zrealizowana prośba Klienta o usługi doradcze, dostęp do materiałów informacyjnych i konsultacyjnych (w przypadku wyboru kierunku samodzielnej nauki) zamieszczonych w Serwisie (stronach internetowych) Wykonawcy.
2A.8. Oferta jest dokumentem „Umowa oferty publicznej na świadczenie usług informacyjnych i doradczych (z wykorzystaniem łącza internetowego)”, opublikowanym w Internecie na jednej ze stron internetowych Wykonawcy.
2A.9. Zarejestrowany użytkownik lub niezarejestrowany gość to pełnoprawna osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma prawo do zawarcia stosunku umownego z Wykonawcą.
2A.10. Serwis wsparcia – specjalna strona internetowa projektu STARTA, który kontroluje otrzymanie Zamówienia oraz utrzymuje informację zwrotną z użytkownikami i klientami korzystającymi z serwisu lub w publicznych czatach serwisów STARTA w celu zapewnienia wsparcia użytkownika.

3. OBOWIĄZKI STRON

3.1. Obowiązki Wykonawcy:
3.1.1. Świadczenia usług informacyjno-doradczych w formie kursów na odległość z wykorzystaniem łącza internetowego (zwanych dalej usługami informacyjno-doradczymi) w ramach wybranego kursu na warunkach określonych dla każdego z kursów w Serwisie Wykonawcy.
3.1.2. Po potwierdzeniu faktu płatności STARTA zobowiązany jest do przekazania Klientowi instrukcji obsługi programu kursu online (kurs na odległość z wykorzystaniem łącza internetowego (zwany dalej usługami informacyjno-doradczymi), w ramach wybranego kursu zgodnie z warunkami określonymi dla każdego z kursów Wykonawcy lub usługi.
3.1.3. Traktuje informacje otrzymane od Klienta jako poufne i nie ujawniaje tych i innych informacji o danych osobowych bez jego zgody. Jednocześnie do przetwarzania otrzymanych danych wyłącznie w celu realizacji Umowy.
3.1.4. Przeprowadzenie bezpłatnych testów wstępnych Klienta poprzez wykonanie specjalnych testów na Stronie Wykonawcy zgodnie z tematem szkolenia, na życzenie lub prośbę Klienta.
3.1.5. Doradzać Klientowi w kwestiach organizacyjnych i technicznych prowadzenia webinariów i innych wydarzeń, a także w kwestiach edukacyjnych z wykorzystaniem usługi wsparcia na stronie internetowej Wykonawcy. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku przerwy w połączeniu internetowym po stronie STARTA, w celu zgłoszenia zmiany numeru webinaru Kontrahent może skorzystać z innych sposobów komunikacji z Klientem, w tym e-mail, wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta, wiadomości na czatach lub komunikatorach internetowych oraz inne sposoby przekazywania informacji na żądanie STARTA.

3.2. Obowiązki Klienta:
3.2.1. Wyślij wniosek o zapisanie się na szkolenie online lub otrzymanie innych usług za pośrednictwem działu wsparcia STARTA lub skontaktuj się z STARTA za pomocą alternatywnych metod komunikacji (np. komunikatory internetowe, czaty na stronie internetowej itp.)
3.2.2. Zapłać za usługi Wykonawcy w wysokości określonej na stronie https://starta.pl/ru/pay, w terminie określonym lub w dodatkowych umowach zawodowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, jeśli takie istnieją. Akceptowane do płatności: karty debetowe i kredytowe (płatności za pomocą PayU oraz Fondy), BLIK oraz Paypal.
3.2.3. Zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu do prowadzenia zdalnych zajęć wybranego kursu przez Klienta, przy pomocy którego będą świadczone usługi.
3.2.4. Zabronione jest przekazywanie danych osobom trzecim w celu uzyskania dostępu do materiałów metodycznych i/lub wideo STARTA (materiały te można wykorzystywać wyłącznie do treningu personalnego). W razie potrzeby uzyskać oficjalną zgodę Wykonawcy (ewentualnie drogą e-mailową). Informacje te zostaną zapisane na koncie osobistym Klienta.
3.2.5. Po potwierdzeniu faktu wpłaty rozpocznij naukę od następnego dnia szkolnego, aby wykonać zadania wybranego kursu.
3.2.6. Wykonaj wszystkie testy, prace domowe i kontrolne, a także ćwiczenia interaktywne przed upływem terminów wyznaczonych przez Wykonawcę, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, dokument itp.
3.3. Jeżeli Zleceniobiorca przekazał Zleceniodawcy dane rejestracyjne w celu wpisania kolejnych zajęć w określonym terminie, wówczas zobowiązania Zleceniobiorcy można uznać za spełnione, a usługi wynikające z niniejszej Umowy uważa się za wykonane.

4. PRAWA STRON

4.1. Zleceniodawca ma prawo wybrać potrzebną mu opcję szkolenia, a także numer kursu, wysyłając odpowiednie zapytanie za pośrednictwem działu wsparcia Wykonawcy lub kontaktując się z Wykonawcą za pomocą alternatywnych metod komunikacji.

5. CENA, WARUNKI I PROCEDURA PŁATNOŚCI

5.1. Informacja o koszcie usług Wykonawcy znajduje się na Stronie Wykonawcy w tabeli z pełną listą dostępnych szkoleń.
5.2. Płatności za usługi informacyjne i doradcze dokonuje Klient na Stronie Internetowej STARTA lub samodzielnie z wykorzystaniem usług podmiotów trzecich. Zleceniobiorca przyjmuje do zapłaty przelewy pieniężne, a także inne formy płatności przewidziane prawem.
5.3. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty i potwierdzenia faktu dokonania zapłaty przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług informacyjno-doradczych poprzez kontakt z działem wsparcia STARTA. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ustalenia więcej niż jednej płatności za zapłatę usług. Przy tego rodzaju płatności miesięcznej Zleceniobiorca ma prawo ustalić nową cenę z uwzględnieniem prowizji.
5.4. W przypadku braku potwierdzenia faktu dokonania płatności w terminach określonych na Stronie internetowej STARTA lub w dodatkowych umowach o świadczenie usług profesjonalnych STARTA ma prawo zablokować Klientowi dostęp do systemu nauczania na odległość i/lub materiałów metodycznych na innych stronach internetowych Wykonawcy, w tym w systemie testowym itp.
5.5. Koszt usług liczony jest poprzez kurs krzyżowy waluty klienta / PLN (Polski Złoty)
5.6. W przypadku wcześniejszego (wstępnego) utworzenia kont dla Zamawiającego w systemie szkoleniowo-testowym Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 5 (pięciu) dni bankowych, chyba że w fakturze do zapłaty wskazano inny termin.
5.7. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35., zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27. Zwrot kosztów możliwy jest w przypadku całkowitego niewykorzystania usługi i po terminu 14 dni (w przypadku braku autoryzacji w systemie szkoleniowym). Zwrot pieniędzy może być dokonany tylko w przypadku, gdy Klient skontaktuje się z Wykonawcą na ten wniosek do 14 dni od dnia zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwa jest również zmiana rodzaju konta za dopłatą za zgodą stron.

6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY I TERMIN UMOWY

6.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą opłacenia przez Zleceniodawcę usług informacyjnych i doradczych świadczonych mu przez Wykonawcę i wprowadzenia informacji o tym na swoim koncie osobistym w systemie księgowym Wykonawcy. Kontrahent rejestruje konto szkoleniowe w systemie szkoleniowym dla Klienta od 2 do 4 godzin po otrzymaniu płatności, ale tylko w godzinach pracy STARTA.
6.2. Okres obowiązywania Umowy ustalany jest do końca całego okresu świadczenia usług informacyjno-doradczych zgodnie z terminami ustalonymi na stronie internetowej Wykonawcy.
6.3. W przypadku pełnego wypełnienia przez Strony warunków Umowy, nie jest wymagane sporządzanie odpowiednich aktów o świadczeniu lub wykonywaniu usług. W przypadku konieczności uzyskania Ustawy o wykonywaniu prac, Zleceniodawca jest zobowiązany do samodzielnego kontaktu z Wykonawcą.

7. DODATKOWE WARUNKI

7.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zamawiającemu w całości usług informacyjno-doradczych, zwrot części zapłaty za ich świadczenie następuje z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów wypełnienia jego zobowiązań wynikających z Umowy.
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca zapewnił Zamawiającemu dostęp do systemu szkoleniowego ze wszystkimi materiałami metodycznymi i wideo, zadaniami kontrolnymi i interaktywnymi, a także dostęp do systemu testowego w uzgodnionym terminie (patrz Punkt 3.1.2. Umowy), ale Klient nie korzystał z dostępu lub korzystał z niego częściowo z usług w ramach niniejszej Umowy uważa się za wykonane w całości i odpowiedniej jakości.
7.3. W przypadku wystąpienia przez Klienta nieprzewidzianych (siła wyższa) okoliczności (pożar, działania wojenne, decyzje wyższych organów państwowych, strajki, choroba, przeprowadzka, podróż służbowa, brak dostępu do Internetu i/lub inne) lub gdy jest to niemożliwe zakończenie szkolenia, dostęp do systemu szkoleniowego oraz odsłuchiwanie webinariów (zajęć zdalnych) może zostać zakończone na podstawie zgłoszenia osobistego w postaci zgłoszenia do działu wsparcia STARTA lub ustnego powiadomienia Klienta za pośrednictwem jednego ze środków komunikacji, nie później niż 10 dni od zaistnienia tych okoliczności. Jednocześnie konta szkoleniowe Klienta w systemach szkoleniowo-testowych są zamrażane na czas nieobecności Klienta na zajęciach. W takim przypadku zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany.
7.4. Zwroty dokonywane są na podstawie imiennego pisemnego wniosku Zleceniodawcy, zeskanowanego i przesłanego e-mailem lub pocztą lub za pośrednictwem serwisu Wykonawcy, z dostarczeniem oryginału dokumentu płatności potwierdzającego zapłatę za usługi Wykonawcy określone w pkt. 1.1. niniejszej Umowy, o ile zostało wydane na wniosek Zleceniodawcy i tylko wtedy, gdy Zleceniobiorca nie wykonał usług na rzecz Zleceniodawcy w całości (zgodnie z ust. 3.1 niniejszej Umowy) w ustalonych terminach.
7.5. W przypadku comiesięcznej opłaty przez Klienta za usługi STARTA, Klient ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć abonament na kolejny miesiąc na jeden z dostępnych kursów na odległość. Jednocześnie Klient ma prawo nie informować STARTA o zakończeniu szkolenia.
7.6. W przypadku płatności miesięcznej przez Zamawiającego za usługi Wykonawcy, Wykonawca ma prawo poinformować Zamawiającego drogą e-mailową o kolejnej płatności miesięcznej na jakiś czas przed dokonaniem płatności. Jeżeli Zleceniobiorca nie otrzyma miesięcznej płatności z opóźnieniem większym niż 1 dzień, lub przed faktycznym dniem rozliczenia, Zleceniobiorca ma prawo do zablokowania kont szkoleniowych Zleceniodawcy w szkoleniach, testach i innych usługach na wiadomość Zleceniodawcy lub bez zawiadomienie, w przypadku braku komunikacji z Klientem.
7.7. Płatność za usługi telekomunikacyjne za podłączenie Klienta do sieci Internet lub innych sieci lokalnych lub dedykowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci Internet realizowana jest przez niego samodzielnie bez udziału Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarię komunikacji, która ma miejsce poza nim. Zleceniodawca nie powinien informować STARTA o ewentualnych problemach z połączeniem internetowym w miejscu obecności na lekcjach.
7.8. Klient samodzielnie zapewnia sobie dodatkowe oprogramowanie niezbędne do otrzymywania usług informacyjnych i doradczych. Niektóre programy Wykonawca udostępnia Klientowi w postaci oficjalnych wersji demonstracyjnych produktów, w zależności od rodzaju szkolenia i kursu wybranego przez Klienta.
7.9. Jeżeli jedna ze Stron zmieni swoje dane kontaktowe lub inne dane, zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
7.10. Klient nie ma pytań bez odpowiedzi dotyczących treści umowy.
7.11. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w tym przypadku są publikowane na Stronie internetowej Wykonawcy. Jeżeli zmiany są nie do zaakceptowania przez Zamawiającego, musi go o tym poinformować w ciągu 10 dni od daty publikacji zmian lub przed kolejną płatnością w przypadku miesięcznej płatności za usługi Wykonawcy. Jeżeli wiadomość nie została odebrana, uważa się, że Klient nadal uczestniczy w stosunku umownym, z zastrzeżeniem zmian i uzupełnień.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia finansowe Wykonawca przyjmuje wyłącznie od osoby, która zaakceptowała warunki niniejszej Umowy Ofertowej (Klient). Jeśli chcesz dokonać zwrotu lub taki format świadczenia usług Ci nie odpowiada, napisz do nas na adres info@starta.pl. Czas rozpatrzenia wniosku o zwrote jest: 7 dni.
8.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń, których nie można było od razu usunąć ze Zleceniodawcą, konieczne jest sporządzenie aktu wskazującego nieuregulowane postanowienia umowy, rodzaj szkolenia i numer kursu, pod którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca składają swoje podpisy. Oryginał pozostaje u Klienta, kopia u Wykonawcy. W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wskazany protokół należy przekazać Wykonawcy wraz z oświadczeniem o charakterze reklamacji.
8.3. W przypadku nieporozumień i sporów wynikających z niewykonania lub niepoprawniego wykonania niniejszej Umowy lub w związku z nią, strony powinny dążyć do ich rozwiązania w drodze negocjacji i osiągnięcia rozwiązania lub porozumienia.
8.4. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji spory podlegają rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu w sądzie właściwym dla siedziby Wykonawcy.

9. DANE KONTAKTOWE

Pełna nazwa firmy: STARTA Anton Laufer
Skrócona nazwa firmy: STARTA
Adres do korespondencji:
ul. Władysława IV 59, lok.6, Gdynia, 81-394, Polska
NIP (VAT UE): 5862379164
REGON: 52169094

Dane bankowe:
Odbiorca: STARTA
Bank odbiorca: Alior Bank SA
IBAN: 28 2490 0005 0000 4530 0008 8624 (PLN)

Strona internetowa: https://starta.pl/
E-mail: info@starta.pl


2. Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady korzystania z plików cookie oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych* w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Celem polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez STARTA w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach lub usługach, zapisu na szkolenie oraz złożenia zapytania. Użytkownicy udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe w formularzach na stronkach internetowych STARTA, a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

Niniejsza polityka prywatności online („Polityka”) dotyczy witryny STARTA znajdującej się pod adresem https://starta.pl/, („Witryna”).

* Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie informacji takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka czynników związanych z czynnikami fizycznymi, fizjologicznymi, genetycznymi, psychicznymi, ekonomicznymi, tożsamość kulturowa lub społeczna jednostki.

Dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STARTA (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 59, lok.6, 81-384, Polska.
Kontakt do administratora: tel.: +48791267165. Kontakt do Ochrony Danych: info@starta.pl

Administracja strony STARTA zobowiązuje się do zachowania Twojej prywatności w Internecie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony podanych przez Ciebie danych. Nasza polityka prywatności opiera się na wymaganiach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (RODO *). Cele, dla których zbieramy dane osobowe to:
- usprawnienie działania naszego serwisu
- komunikowanie się z odwiedzającymi tę stronę
- świadczenie usług związanych z kierunkiem tej strony, a także dla następujących działań

* RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt IOD - info@starta.pl, Tel. +48791267165

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją dobrowolną zgodą. Jeżeli wyrażasz na to zgodę, upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania następujących danych: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej i na terenie Polski.

Przechowywanie, modyfikacja i usuwanie danych

Użytkownik, który podał swoje dane osobowe w serwisie STARTA ma prawo do ich zmiany oraz usunięcia, jak również cofnięcia zgody na ich wykorzystanie. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane: czas niezbędny do wykorzystania danych do głównej działalności serwisu. Po zakończeniu korzystania z Twoich danych administracja serwisu usuwa je. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administracją witryny pod adresem: STARTA, email: info@starta.pl. Twoje dane osobowe możemy przekazać podmiotowi trzeciemu tylko za Twoją dobrowolną zgodą, jeżeli zostały one przekazane, to nie możemy zmienić danych w innych organizacjach, które nie są z nami powiązane.

Wykorzystanie danych technicznych podczas odwiedzania strony

Gdy odwiedzasz stronę STARTA, w bazie danych przechowywane są informacje o Twoim adresie IP, czasie wizyty, ustawieniach przeglądarki, systemie operacyjnym, a także inne informacje techniczne niezbędne do prawidłowego wyświetlania zawartości strony. Na podstawie tych danych nie możemy zidentyfikować tożsamości odwiedzającego.

Udzielanie informacji przez dzieci

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dzieci przekazały nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami: https://starta.pl/tickets/index.php?a=add. W naszym serwisie zabronione jest pozostawianie danych osobowych osób niepełnoletnich bez zgody rodziców lub opiekunów.

Korzystanie z plików cookie
W celu prawidłowego wyświetlania treści oraz wygody korzystania ze strony STARTA stosujemy pliki cookies. Są to małe pliki, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Pomagają witrynie zapamiętać informacje o Tobie, takie jak: język przeglądania witrynę, jakie strony już otworzyłeś, informacje te będą przydatne przy następnej wizycie. Dzięki plikom cookie przeglądanie strony staje się znacznie wygodniejsze. Możesz przeczytać więcej o tych plikach tutaj. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby samodzielnie akceptowała lub blokowała pliki cookie. Brak akceptacji plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Wykorzystywanie danych osobowych przez inne usługi

Ta strona korzysta z zewnętrznych usług internetowych, które zbierają informacje niezależne od nas: Google Analytics. Gromadzone przez nich dane mogą być udostępniane innym usługom w ramach tych organizacji i mogą one wykorzystywać te dane do personalizacji reklam z własnej sieci reklamowej. Możesz przeczytać umowy użytkownika tych organizacji na ich stronach internetowych.

Możesz zrezygnować z zapisywania anonimowej historii przeglądania w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach za pomocą analitycznych plików cookie. Korzystamy z usługodawcy Google Analytics i możesz dowiedzieć się więcej o ich polityce prywatności i sposobie rezygnacji z ich analitycznych plików cookie: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Linki do innych stron

Nasza strona internetowa STARTA może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny, jeśli jest dostępna.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza strona internetowa STARTA może od czasu do czasu aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę prywatności na tej stronie. Monitorujemy zmiany w ustawodawstwie dotyczącym danych osobowych w Unii Europejskiej oraz w państwie polskim. Jeśli zostawiłeś nam dane osobowe, poinformujemy Cię o zmianie w polityce prywatności. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały wprowadzone nieprawidłowo, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Informacja zwrotna, postanowienia końcowe

Z administracją serwisu STARTA można skontaktować się w sprawach związanych z polityką prywatności pod adresem: starta.pl/ru/my/, lub korzystając z formularza kontaktowego wskazanego w odpowiedniej sekcji tego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, nie możesz korzystać z usług strony internetowej STARTA, w takim przypadku powinieneś powstrzymać się od odwiedzania naszej strony.

Dzięki wykorzystaniu plików cookies oraz przetwarzaniu Twoich danych, możemy zapewnić, że wyświetlane treści informacji lepiej odpowiedzą na Twoje potrzeby. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, sprawiasz że łatwiej będzie odnaleźć Ci w STARTA dokładnie to, czego szukasz. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Polityką ochrony prywatności, w tym ze względu na następujące potrzeby: przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich, spersonalizowane treści.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STARTA (NIP 5862379164, REGON 52169094) z siedzibą w Gdyni, ul. Władysława IV 59, lok.6, 81-384, Polska.

Kontakt do administratora: tel.: +48791267165. Kontakt do Ochrony Danych: info@starta.pl

4. Polityka zwrotów

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru/usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Formularz zwrotu towaru/usługi dostępny jest do pobrania podczas kontaktu z pomocą techniczną.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
- wiadomością e-mail, na adres info@starta.pl
- w formie pisemnej, na adres ul. Władysława IV 59, lok.6, 81-394 Gdynia
- za pomocą tworzenia formularza podczas kontaktu z pomocą techniczną

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: - dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż oferowany standardowo przez Sprzedającego oraz;
- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów odesłania towaru);

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przedrozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres.
Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Adres do zwrotu towaru od ustalenia z pomocą techniczną.
Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

5. Licencja i prawa autorskie

Licencja i prawa autorskie to dwie różne kwestie związane z wykorzystywaniem i ochroną treści oraz twórczości intelektualnej.
Oto ich krótka charakteryzacja:

Prawa autorskie (copyright): Prawa autorskie to prawnie ustanowione prawa przyznawane twórcom i autorom, które chronią ich twórczość przed nieautoryzowanym użyciem lub rozpowszechnianiem przez inne osoby lub organizacje. Prawa autorskie obejmują różne rodzaje twórczości, takie jak książki, muzyka, sztuka, filmy, programy komputerowe i wiele innych. Twórcy mają prawo do decydowania, jak ich dzieła są używane i kto może je reprodukować, publikować lub rozpowszechniać.

Licencja: Licencja to umowa pomiędzy twórcą lub właścicielem praw autorskich a osobą lub organizacją, która uzyskuje prawo do korzystania z danej twórczości. Licencja określa warunki, na jakich może być używana twórczość, takie jak zakres, czas trwania, miejsce i sposób korzystania z treści. Istnieje wiele rodzajów licencji, w tym otwarte licencje (np. licencja Creative Commons), które pozwalają na udostępnianie twórczości z określonymi ograniczeniami lub bez nich.

W skrócie, prawa autorskie stanowią ogólną ochronę dla twórczości, podczas gdy licencje są umowami, które nadają innym osobom lub organizacjom pewne prawa do korzystania z tej twórczości na określonych warunkach. Przestrzeganie praw autorskich i licencji jest istotne, aby chronić własne prace i uniknąć naruszenia praw innych twórców.

Wykorzystane obrazy i ich autorzy:

-